“MÜŞTERİ” KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi,müşteri işlem bilgileri, kredi kartı bilgileri, talep-şikayet bilgisi ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dr Yönden Pharma Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
  2. TanımlarKişisel Veri    :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.Tedarikçi    : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

    İş Ortağı    : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

  3. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıToplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerininyürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,talep ve şikayetlerin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
  4. Kişisel Verilerin AktarımıKişisel verileriniz; hizmet sözleşmemiz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanuni yükümlülük gereği fatura bilgilerinizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışında mukim iş ortaklarımızla; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.
  5. Kaynak ve Hukuki SebepKişisel verileriniz; sözleşmesel yükümlülüklerimiz gereği hizmetin ifası öncesi, sonrası ve ifa sürecinde; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.
  6. Başvuru Usul ve Esaslarıİlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://yondenakademi.com/ web adresimizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; dryonden@hs03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile  info@yondenakademi.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Sümer mahallesi 69126 sk. .Zanlar apt no: 6 iç kapı no: 07 seyhan/ Adana adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.